Popis projektu

  1. Úvod
  2. chevron_right
  3. Popis projektu

Usnesením 2309 ze dne 4. 11. 2019 Rada hlavního města Prahy uložila investičnímu odboru MHMP vyhotovení dokumentace pro územní řízení tří staveb.

Městský okruh

stavba číslo 0094 v úseku
Balabenka – Štěrboholská radiála

Městský okruh

stavba číslo 0081 v úseku
Pelc-Tyrolka – Balabenka

Libeňská spojka

stavba číslo 8313 v úseku
U Kříže – Vychovatelna

Jedná se o významné strategické rozhodnutí vedení města navázat na poslední dokončenou část Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka a zahájit konkrétní investorskou přípravu jeho poslední části, avšak podle nejmodernější koncepce řešení městských okružních komunikací využívané ve vyspělých západních metropolích. Stalo se tak více než čtyři roky poté, co byl severní segment Městského okruhu, veřejnosti známý jako tunelový komplex Blanka, zprovozněn a po čtyřletém zkušebním provozu, kdy prokázal dopravní i technologickou kvalitu, v říjnu 2019 i zkolaudován. To vše přes poměrně dlouhodobou snahu neodborných mediálních a politických kruhů tuto ojedinělou a v odborných kruzích uznávanou stavbu dehonestovat.

Zkušební provoz Blanky průběžně sledoval a vyhodnocoval řadu aspektů jak v objektech stavebních a technologických celého díla, tak odezvy v dopravní situaci a vlivy na životní prostředí v širších oblastech Prahy. Výsledky dlouhodobého monitorování potvrdily očekávané záměry a přínosy investice. Zkušenosti z přípravy, realizace a dosavadního provozu jsou proto významným informačním zdrojem pro stanovení přístupu jak k přípravě stavby, tak ke konkrétním návrhům technického řešení v navazujícím úseku Městského okruhu.

Charakteristika návrhu

Zbývající část Městského okruhu se skládá ze souboru tří staveb, které se stýkají v dopravním uzlu U Kříže – Balabenka, a navzájem se doplňují:

  • Městský okruh, stavba číslo 0094 v úseku Balabenka – Rybníčky
  • Městský okruh, stavba číslo 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – U Kříže
  • Libeňská spojka, stavba číslo 8313 v úseku Vychovatelna – Balabenka

Oproti původnímu členění z předchozího období přípravy došlo ke změně – posunu rozhraní staveb, jejichž potřeba vyplynula z výsledků technického řešení ve studii a organizačních potřeb budoucí realizace.

Celková délka trasy souboru staveb činí cca 10,5 km (6,0 km stavba 0094, 2,4 km stavba 0081, 2,1 km stavba 8313). Trasa je vedena v délce cca 8,5 km v tunelech hloubených a ražených. Jednotlivé tunely Bílá skála, Libeňský, Balabenka, Spojovací, Jarovský a Malešický na sebe bezprostředně navazují a vzniká tak jeden rozsáhlý podzemní dopravní komplex. Oproti předchozím řešením je trasa ve všech urbanisticky významných lokalitách nově vedena pod povrchem a nedochází tak k jejich negativnímu ovlivnění nadměrnou automobilovou dopravou a neměstskými dopravními stavbami.

Základní uspořádání v celém navrženém souboru staveb odpovídá zavedeným zvyklostem u již provozované části Městského okruhu. Komunikace Městského okruhu i Libeňské spojky jsou navrženy jako místní sběrné, směrově rozdělené, v základním uspořádání 2×2 průběžné jízdní pruhy o šířce 3,5 m. Návrhová rychlost na hlavní trase je 70 km/h. V místech složitých dopravních uzlů je uvažováno s povolenou rychlostí 50 km/h. V tunelových úsecích je uvažováno vždy se samostatným tunelovým tubusem pro každý jízdní směr. Uvažovaná výška průjezdního prostoru činí 4,5 m. Samozřejmostí je bezpečnostní a technologické vybavení podle nejnovějších standardů.

Soubor staveb je prostorově zkoordinován s ostatními významnými městskými, státními, ale i známými soukromými záměry ve svém okolí, mj. s druhou etapou Vysočanské radiály, záměrem vysokorychlostních tratí v oblasti Balabenky a doplnění dvou železničních zastávek U Kříže a Hostivař/Malešice.

Dopravní návrh má kapacitu uspokojující poptávku odvozenou od pražské výhledové dopravní prognózy, a ta není nijak konzervativní. Při zohlednění výhledových rozvojových záměrů města vycházejí intenzity v nejzatíženějších úsecích více než 80000 vozidel obousměrně za 24 hodin. Po realizaci se dopravní intenzity sníží, například:

UliceAktuálněPo realizaci
Ulice:
Čuprova
Aktuálně:
40000 voz/den
Po realizaci :
13000 voz/den
Ulice:
Povltavská
Aktuálně:
29000 voz/den
Po realizaci :
0 voz/den*
Ulice:
Spojovací
Aktuálně:
31000 voz/den
Po realizaci :
19000 voz/den
Ulice:
Úvalská
Aktuálně:
25000 voz/den
Po realizaci :
6000 voz/den
Ulice:
Zenklova
Aktuálně:
22000 voz/den
Po realizaci :
5000 voz/den
Ulice:
V Holešovičkách
Aktuálně:
88000 voz/den
Po realizaci :
68000 voz/den

*Povltavská bude po dokončení MO sloužit jako promenáda pouze pro bezmotorovou dopravu

V rámci projektu vznikne přes 40 km bezmotorových komunikací, především v trase MO, a to cca 11 km samostatných cyklostezek, cca 12,5 km sdružených chráněných tras a přes 18 km cyklopruhů v komunikacích. Dále vznikne více než 7 ha nových ploch městské zeleně a dalších 25 ha stávajících ploch bude rekultivováno do podoby nových městských parků.

Prezentovaná část Městského okruhu a Libeňské spojky po svém dokončení nabídne novou alternativní trasu, například oproti Severojižní magistrále, s nabídkou plynulejšího a rychlejšího spojení městem, nejen ve směru sever–jih (a naopak). Především pak ale nabídne trasu bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, než je tomu u stávající přetížené pražské uliční sítě. Celý dokončený Městský okruh, jakožto součást radiálně-okružního systému, zajistí objízdnou komunikaci širšího centra města, takže bude možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem, preferovat hromadnou dopravu, včetně dopravy pěší a cyklistické a přistoupit k aktivní regulaci pro město zbytné individuální automobilové dopravy.

Vzhledem ke skutečnosti, že oba záměry Městský okruh a Libeňská spojka mají platné stanovisko EIA, veškeré úpravy zapracované do nového řešení probíhaly v takovém duchu, aby bilanci vlivů posuzovaných v EIA vylepšovaly.

Na druhou stranu, jak je u podobných staveb zvykem, je nanejvýše jisté, že v průběhu další přípravy dojde k dalším úpravám a změnám vyvolaným požadavky mj. zástupců samosprávy a občanských iniciativ. Tyto požadavky většinou nesměřují do vlastního řešení stavby, ale spíše k jejímu rozšiřování o požadavky řešení dalších problémů v okolí. Protože technickým, urbanistickým, ale i politickým cílem dokončení Městského okruhu je dotvořit, či alespoň umožnit dotvoření celého souvisejícího území, lze očekávat pozitivní přístup na straně investora což může vést k vývoji předpokládané ceny souboru staveb směrem nahoru.

Přes dlouhodobý odpor části pražské, spíše politicky angažované veřejnosti, nastala v důsledku úpravy koncepce řešení MO poněkud nová a pro stavbu příznivá situace, kdy napříč pražským politickým spektrem existuje shoda na navrženém řešení i požadavek soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky co nejrychleji dokončit.