Přínosy a důsledky

Doprava

Vliv na dopravu
v širším území.

Hluk

Vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.

Imise

Vliv na imisní zatížení dotčeného území.

Kromě odkazů výše (doprava, hluk a imise) jsou posuzovány také další vlivy na život obyvatel města a jeho okolí. Veškerá tato data jsou publikována k roku 2011.

Navržené komunikace jsou trasovány v území převážně zasaženým antropogenními změnami. Přesto v některých místech dochází ke střetu trasy s přírodním prostředím, ale naopak může stavba vytvořit podmínky pro zkvalitnění péče o ochranu přírody v souvisejícím širším území.

Vedení komunikace v městské aglomeraci má vždy bezprostřední důsledky na lidské zdraví, a to jak negativní, pro zasažené v bezprostředním okolí stavby, tak pozitivní pro obyvatele širšího území města, odkud se doprava přesune na novou komunikaci.

Zde jsou uvedeny statistické výsledky sledování nehodovosti na různých typech pozemních komunikací. Dle těchto údajů přináší provoz na sběrných komunikacích následující bezpečnostní přínosy:

  • odstranění dopravně – kritických míst,
  • snížení nehodovosti,
  • snížení rizika zranění.

Dokončení nadřazeného komunikačního systému a především pak Městského okruhu umožní účinněji regulovat automobilovou dopravu na vjezdu a uvnitř širšího centra města. Úspěšná regulace je dostavbou podmíněna.

V současné době je v Praze aktuálně řešena možnost zavedení mýtného systému pro omezení vjezdu automobilové dopravy do kritických částí města. Podmínkou pro úspěšnost tohoto opatření je dobudování systému okružních a radiálních komunikací.

  • Tunely – výhody podzemního vedení sběrných komunikací.
  • Prostor pro dopravu v klidu.

Městská veřejná hromadná doprava zůstává hlavní prioritou podmiňující rozvoj města. V případě zavedení mýtného systému jsou získané prostředky investovány do modernizace a zlepšování VHD.

Mimoúrovňové křížení pěších a cyklistických tras s automobilovými komunikacemi zvětšuje bezpečnost provozu, součástí připravovaných staveb je síť cyklotras a pěších komunikací.

V rámci připravovaných staveb je velká pozornost věnována zachování a dořešení stávajících biokoridorů.
V oblasti Na Balkáně je navrženo vybudování mostu pro biokoridor přes Spojovací ulici.

Celospolečenské přínosy navrhovaných staveb jsou vyjádřeny v několika základních kategoriích:

  • ekonomické úspory,
  • kvalita dopravy,
  • úspora času na dopravu,
  • úspora pohonných hmot a opotřebení vozidel.

Prostory technických chodeb tunelových staveb umožňují umístění vedení řady inženýrských sítí.

Návrhy posuzovaných projektových řešení jsou zpracovány na základě připomínek účastníků výstavby tak, aby splňovaly náročné požadavky na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a požadavky na optimální rozvoj městského prostředí. Oproti původním návrhům se výrazně zvýšil podíl podzemních částí vedení sběrných komunikací.

Závěrečná část je věnována vyhodnocení vlivu provozu na stávajících částech Městského okruhu. Z uvedených měření vyplývá vysoká shoda mezi prognózou z projektové fáze přípravy staveb a skutečností zjištěnou po zprovoznění.