Aktuality

Usnesení RHMP

Usnesení
Přečteno 901 krát

Rada hlavního města Prahy vydala dne 28. 8. 2018 Usnesení č. 2054 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnějších nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby s názvem „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“, zahájeném 2. 2. 2018 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2018-003987″.
Jak je uvedeno v příslušném Usnesení, Rada hlavního města Prahy:

I. bere na vědomí

informace o veřejné zakázce s názvem „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“, zadávané dle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách, které nejsou určeny ke zveřejnění.

II. schvaluje
  • závěry hodnoticí komise a pořadí nabídek uchazečů o jednotlivé části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
  • znění smluv o vytvoření dokumentace k územnímu řízení a poskytnutí souvisejících služeb pro jednotlivé části veřejné zakázky dle přílohy č. 2 až č. 4 tohoto usnesení
III. rozhoduje

o výběru dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky s názvem „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“, kterými jsou:

  • pro část 1 – stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka – účastníkovi: Společnost „SG 0081 PTB“
  • pro část 2 – stavba č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála – účastníkovi: SATRA – MMD – Městský okruh, DÚR
  • pro část 3 – stavba č. 8313 Libeňská spojka – účastníkovi: Společnost „SG 8313 LS“
IV. ukládá

OSI MHMP

  • oznámit rozhodnutí o výběru dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky všem dotčeným účastníkům
  • učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu III. tohoto usnesení
  • uzavřít smlouvy s vybranými dodavateli jednotlivých částí veřejné zakázky dle bodu III. tohoto usnesení a v souladu s návrhy smluv obsaženými v přílohách č. 2 až č. 4 tohoto usnesení