Aktuality

Studie V Holešovičkách

Aktuality, Navazující projekty, Studie
Přečteno 2149 krát

Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka – Povltavská

Podstatou Studie dopravního řešení je prověřit možnost redukce stávajícího trojúhelníku nadřazeného dopravního systému, který tvoří ulice Povltavská, V Holešovičkách a Zenklova.

Současná dopravní situace v Praze má několik základních příčin. Z hlediska celorepublikového je třeba si uvědomit, že Praha funguje jako dopravní uzel, kde se potkávají všechny páteřní dálniční stavby České republiky a již několik desítek let dochází ke značné centralizaci státní správy i soukromých společností. Praha tedy každý den nečelí pouze své vlastní dopravě, ale musí pojmout i značnou část dojíždějících ze Středočeského kraje a krajů ostatních, tranzitu a turistů. To vše je umocněno tím, že stále není dostavěn nadřazený komunikační systém města, zejména vnější Pražský okruh (D0), který je klíčovým prvkem pro řešení každodenní dojížďky.

Za pozitivní se dá považovat fakt, že na tento stav existuje mnoho dílčích řešení, která danou dopravní situaci v Praze zlepší, na druhou stranu výrazného zlepšení nelze dosáhnout skokově, nýbrž postupně, a tím pádem ne v řádech jednotek let, ale spíše v řádech desetiletí. Ovšem pouze pokud bude probíhat příprava těchto staveb v souladu s dopravní politikou města a zejména Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí.

Ke zlepšení dopravní situace přispějí i jiné stavby a dílčí opatření jako jsou dostavba Pražského okruhu, nová linka metra, budoucí existence dálnice D35, zprovoznění vysokorychlostních tratí, vybudování záchytných parkovišť v hlavním městě i mimo něj a decentralizace obecně.

I přes tato opatření je potřeba počítat s enormní dopravní zátěží hlavního města, která bude vzrůstat. Je však otázkou těžko zodpověditelnou, jakým směrem se bude mobilita v metropolitních oblastech v následujících dekádách vyvíjet. V přípravě a dostavbě základního komunikačního systému se však musí jednoznačně pokračovat.

Ulice V Holešovičkách v současné době tvoří radiálu spojující centrum města a Městský okruh s Pražským okruhem a dálnicí D8. Nadměrná doprava, respektive zátěž, kterou zde každodenní provoz způsobuje, má několik řešení. Jedním z nich je již zmiňované zatunelování této ulice. Výhodou této možnosti je, že se jedná sice o složité, nicméně technicky standardní řešení, na které již dokonce existuje několik studií. Nejzásadnější limitací tohoto řešení je praktická možnost výstavby až po realizaci Pražského okruhu a Městského okruhu, jelikož zde neexistuje objízdná trasa potřebná v průběhu výstavby. Dalším řešením může být redistribuce dopravy formou výstavby nových radiál (případně výkup jednotlivých nemovitostí v této oblasti a jejich využití pro jiné účely, než je bydlení (problematická společenská akceptovatelnost).

Tato studie vyhodnotila alternativní možnosti řešení dopravy v zadané oblasti. Spojovacím prvkem všech potenciálních možností je nutnost provádět potřebné kroky co nejdříve, jelikož zmiňovaná řešení budou účinná až s mnohaletým zpožděním. V tomto pohledu jsou proto výsledky studie přínosné. Prověření možných alternativ k aktuálně připravovanému řešení MO+LS, respektive tunelu V Holešovičkách potvrdilo, že doposud provedené kroky byly adekvátní a že nebyl zmařen investovaný čas a prostředky. O to dříve je reálné se při pokračování prací na tomto řešení dočkat pozitivních výsledků, a to i v ulici V Holešovičkách.