Schema souboru staveb východní èásti MO a Libeòské spojky v orto

Schema souboru staveb východní èásti MO a Libeòské spojky v ortofotomapì (© 2010 autoøi projektu)