Vliv na územní systém ekologické stability

V rámci návrhu souboru staveb Městského okruhu č. 0081 a 0094 a Libeňské spojky č. 8313 byla velká pozornost věnována zachování a dořešení stávajícího přírodního prostředí. Z těchto důvodů byly prověřovány možné vlivy navrhovaných staveb a možnosti zlepšení současného stavu ekologické stability území. Výsledné technické řešení navrhovaných staveb se snaží minimalizovat zásah do tohoto území a případně vytvořit podmínky pro zlepšení funkce některých prvků ÚSES. Navržená opatření se stanou součástí investice předmětných staveb.

Nejdůležitějšími přínosy jsou:

  • Možnost migračního propojení pro některé druhy živočichů mezi břehovým pásmem Vltavy (NRBK) a lokalitou Bílé skály (PP, LBC).
  • Vybudování ekoduktu, jež zajistí propojení biokoridoru L4/257 Vítkov – Vidrholec v lokalitě Na Balkáně. Výstavba ekoduktu může významně přispět k zachování biodiverzity fauny v předmětné části pražského regionu.
  • Možnost revitalizace nefunkčního lokálního biokoridoru L4/255- Rokytka I.