Vliv na přírodu

S ohledem na charakter posuzovaných staveb, které mají dopravní účel, nemůže být jejich umístění z hlediska ochrany přírody prioritně pozitivním přímým přínosem pro dotčené území její lokalizace. Může však nepřímo vytvořit podmínky pro zkvalitnění životního prostředí v souvisejícím širším okolí.

Prostorový střet s existujícími přírodními nebo přírodě blízkými zbytky ploch reprezentujícími kvalitní životní prostředí území dotčeného stavbou je nevyhnutelný. O to významnější proto musí být snaha minimalizovat navrhovaný stavební záměr a jeho dopad na území tak, aby byly v maximální míře uchovány původní přírodní hodnoty tohoto území (ZCHÚ, ÚSES, VKP, městská zeleň, aj.).

V důsledku výstavby a provozu komunikací vznikají následující významné vlivy:

  • možnost dotvoření urbanizované složky prostředí, včetně doplnění nových a úpravy stávajících zanedbaných parkových a přírodě blízkých ploch,
  • snížení bariérového efektu povrchových komunikací pro živočichy komunikačním propojením nefunkčních prvků ÚSES i mimo ně – ekodukty, podchody, tunelové úseky komunikací se snížením pravděpodobnosti přímé likvidace živočichů na tělese vozovky, například v ulici Povltavská, nebo na Balkáně,
  • související a kompenzační revitalizace nefunkčních prvků ÚSES v zájmovém území,
  • ochrana vodních toků a půdy v souvisejícím území proti kontaminujícím splachům z povrchu vozovek nebo proti havarijním stavům vzniklým v důsledku úniku po nové komunikaci přepravovaných chemických látek,
  • lokální zvýšení hladiny hluku podél navrhovaných komunikací v povrchových úsecích se stresovým vlivem na faunu ale snížení hlukové expozice pro živočichy žijící v širším zájmovém území,
  • v území s umístěním navrhovaných komunikací dochází ke kontaminaci složek životního prostředí emisemi polutantů vznikajících při spalování pohonných hmot, cizorodými látkami polutantů z oděru a obrušování pneumatik, brzdových destiček i samotné vozovky, posypovými materiály při zimním ošetřování vozovky, autohaváriemi s nebezpečím úniku ropných látek nebo jiných chemikálií apod., přičemž změnou ekologických podmínek bezprostředního okolního prostředí navrhovaných komunikací může docházet k narušení až změně druhového složení biocenóz a k likvidaci nebo narušení přírodě blízkých biocenóz.