Přínosy pro VHD

Městská veřejná hromadná doprava zůstává hlavní prioritou podmiňující rozvoj města. V důsledku snížení intenzit automobilové dopravy v běžné uliční sítí po dobudování staveb NKS dojde v oblasti k poklesu množství kongescí. Úbytkem kongescí se zvýší cestovní rychlosti povrchových dopravních prostředků VHD, především pak autobusů. Zároveň mohou být provedeny úpravy signálních plánů světelně řízených křižovatek tak, aby byla ještě více preferována vozidla VHD (zavedení časových ostrůvků), zřízení vyhrazených jízdních pruhů). V tomto případě lze výrazně posílit množství (frekvenci) jednotlivých linek VHD, díky vyšší propustnosti křižovatek i sítě jako takové.

Základní přínosy jsou tyto:

  • zrychlení spojů VHD, bez stání v kolonách a před křižovatkami,
  • možnost navýšení počtu spojů vlivem snížení intenzit dopravy v síti,
  • možnost zvýšení plošné hustoty linek VHD, zvýšení dopravní obslužnosti území,
  • možnost zvýšené preference VHD jak v uvolněných křižovatkách, tak i vytvořením vyhrazených jízdních pásů čistě pro VHD,
  • v případě zavedení mýtného systému jako prostředku regulace individuální automobilové dopravy jsou získané prostředky investovány do modernizace a zlepšování VHD,
  • možnost alternativního uspořádání dopravního prostoru, např. umístění tramvajového pásu mimo střed ulice,
  • snazší a rychlejší rekonstrukce dopravní cesty VHD,
  • snížení nákladů na provoz VHD (menší opotřebení tramvajového svršku od společného pojezdu, snížení spotřeby energií při plynulejší jízdě, snížení počtu kolizí).