Přínosy pro cyklisty a pěší

Oddělené vedení a mimoúrovňová křížení pěších a cyklistických tras s automobilovými komunikacemi významně zvyšuje bezpečnost provozu. Součástí připravovaných staveb je proto i síť cyklotras a samostatných pěších komunikací.

Hlavní město Praha se na základě přijatých strategických dokumentů zavázalo plnit jeden z bodů rozvoje dopravní infrastruktury, kterým je podpora cyklistické dopravy. Efektivní rozvoj a integrace bezpečné cyklistické dopravy do městského prostředí však dnes naráží na řadu překážek. Jedná se o problémy legislativní, finanční nebo dopravně-technické. Nemalým problémem je rovněž i historická absence cyklistické dopravy v pražské aglomeraci a tedy poměrně malé zkušenosti s ní.

Při návrhu posuzovaných staveb č. 0081, 8313 a 0094 se vycházelo ze skutečnosti, že po převedení dopravy na tyto nové sběrné komunikace dojde k uvolnění prostoru, který je možné využít pro zřízení nových koridorů pro cyklisty a pěší. Tento nový prostor je nejvýraznější v místech, kde je navrženo podzemní vedení posuzovaných tras. V místech povrchového vedení sběrných komunikacích je pak navržena řada mimoúrovňových křížení pěších a cyklistických tras, které výrazně zvyšují bezpečnost provozu.

Při zpracování projektové dokumentace posuzovaných staveb tak bylo využito uvolněného prostoru pro pěší a cyklistickou dopravu s cílem zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy. Díky přesunu cyklistického a pěšího provozu z frekventovaných komunikací do nových klidnějších tras tak byl splněn požadavek na zlepšení integrace cyklistické dopravy do městského prostředí.

Základní přínosy jsou tyto:

  • Zvětšení rozsahu samostatně vedených tras pro cyklistickou a pěší dopravu.
  • Oddělení pěší a cyklistické dopravy od dopravy automobilové.
  • Zvýšení bezpečnosti na pěších a cyklistických komunikacích.
  • Dotvoření současného systému cyklotras v Praze.
  • Zkvalitněním cyklotras v Praze dojde ke zvýšení počtu jejich uživatelů, a to jak pro rekreační potřeby (zvýšení kvality života ve městě), tak i pro potřeby přepravy například do zaměstnání. To povede ke zmenšení počtu účastníků dopravy po silničních komunikacích (jak v MHD, tak i individuálních).

Jako příklad pozornosti, která je věnována cyklistickým trasám, je možné uvést řešení nábřežní cyklostezky u Povltavské ulice. Tato trasa navazuje na cyklostezku řešenou v rámci sousední stavby Městského okruhu č. 0079. U mostu Barikádníků je tato cyklostezka v rámci stavby č. 0081 propojena se severním prostorem za Městským okruhem lávkou pro pěší. Navržená zvýšená úroveň nivelety cyklostezky umožňuje zkrácení nástupních ramp na lávku a současně i tvoří hlukovou bariéru, která chrání nábřeží Vltavy.

V další trase podél Povltavské ulice je pro umístění cyklostezky využit nový protipovodňový val, který současně slouží pro oddělení cyklotrasy od Městského okruhu. S ohledem na zachování doprovodné vegetace na nábřeží Vltavy jsou šířkové parametry cyklotrasy přizpůsobeny stávajícímu stavu. V oblasti ulic Na Košince, U Meteoru – Kandertova je navržena další lávka, která převádí pěší a cyklistický provoz přes trať ČD a oba pasy Městského okruhu. Městský okruh je dále veden na mostních estakádách přes Primátorskou a Zenklovu ulici. Regenerace a úprava okolního uličního prostoru zde bude řešena společně s projektem ČD a.s. na výhledové zřízení nové železniční zastávky v Praze Libni, v oblasti Kandertova – Primátorská ulice. Propojení jižního území u Rokytky do Prosecké ulice je v oblasti MÚK U Kříže řešeno podchodem pod Městským okruhem. Cyklotrasa podél Rokytky pak umožňuje mimoúrovňové křížení do oblasti Nad Kolčavkou a K Podvinnému mlýnu. Dalším příkladem uvažované nové cyklotrasy je prostor MÚK Českobrodská. Zde je navržena nová cyklostezka, která přechází přes Městský okruh vedený v tunelu Malešice a dále pokračuje podél výhledové Jarovské spojky radiálním směrem do centra.

Vedení cyklistických tras je zohledněno i v prostoru Libeňské spojky. Severojižní trasa je od Bulovky vedena ulicí Fr. Kadlece a v prostoru U Kříže se napojuje systém cyklotras v okolí Městského okruhu, například na trasu podél Rokytky do Vysočan. Další trasa vede od Bulovky ulicí Bulovka ke zmiňované lávce přes MO v ulici Povltavská a dále podél Vltavy.