Možnost zvýšení účinku regulace dopravy

Dostavbou celého Městského okruhu a Libeňské spojky dosáhneme stavu, kdy bude možné lépe regulovat dopravu v centrální oblasti města s cílem omezit zbytnou automobilovou dopravu. V této podkapitole jsou zmíněny přínosy různých možností regulace dopravy v městském prostředí. S ohledem na velký rozsah problematiky je regulace dopravy pomocí vybírání mýtného popsána samostatně v následující kapitole.

Mezi další vhodné způsoby regulace dopravy po dostavbě sběrných komunikací patří:

 • Vytváření nových pěších zón. Snížením intenzit dopravy v uliční síti města a jejich převedením na nadřazenou síť bude moci dojít ke zklidňování dopravy v jednotlivých lokalitách města.
 • Rozšiřování chodníků na úkor vozovek v uliční síti.
 • Zřizování zón s omezenou rychlostí jízdy do 30 km/h (tzv. zóny „Tempo 30“) s lokálními stavebními úpravami, využívajícími rovněž prvků dopravního zklidnění.
 • Zřizování zón se zákazem vjezdu vozidel nesplňujících požadavky emisní normy EURO 3, resp. EURO 4 nebo 5.
 • Podpora cyklistického provozu, zklidňování ulic a náměstí, budování vybavených cyklistických tras a stezek, mimoúrovňové křížení stezek se sběrnými komunikacemi.
 • Rozšíření zón placeného stání z důvodu omezit zbytnou dopravu s cílem v centru města a ukončit ji na některém parkovišti P+R.
 • Regulační informační systém a systém navádění vozidel na parkoviště P+R – na Městském okruhu a přilehlých radiálách bude instalován systém proměnných dopravních značek, který bude jednotlivá vozidla navádět na volná parkovací místa.
 • Využití systému telematiky umožňuje pružně reagovat na vývoj a stav dopravní situace během dne a v důsledku toho operativně měnit platnost některých regulačních opatření.
 • Podpora a preference veřejné městské hromadné dopravy (vyhrazení jízdních pruhů, preference veřejné dopravy na křižovatkách oproti ostatní automobilové dopravě).
 • Regulováním automobilové dopravy vzniká prostor pro rozvoj veřejné hromadné dopravy v návaznosti na parkoviště typu P+R, který umožní rychlý a pohodlný přístup do oblasti centra města.
 • Regulační stavební úpravy na v současné době kapacitních a velmi zatížených komunikacích (Severojižní magistrála, Žitná, Ječná, Resslova) – výstavbou Městského okruhu bude nabídnuta řidičům dostatečně velká kapacita komunikace, bude tudíž možné omezit kapacitu na tranzitních komunikacích, změnit jejich charakter a celkově zpříjemnit jejich okolí.