Možnost zavedení mýtného systému

Byl proveden rozbor možností regulace dopravy například zavedením systému mýta v centrální oblasti města, zahrnující i návrh jednotlivých etap zavádění mýta. Dokončením Městského okruhu a příslušných radiál se zkompletuje síť nadřazených městských komunikací, které by měly převzít významnou část dopravních výkonů. Poté bude možné účinně omezit dopravu v centru města zpoplatněním této oblasti.

Zavedením mýta je možné dosáhnout snížení intenzit zbytné automobilové dopravy (a tedy i hlukové a imisní zátěže) jedoucí do centra města, ale i v celém prostoru pražské aglomerace.

Základní přínosy zpoplatnění vjezdu do části města:

  • Snížení intenzit ve zpoplatněné oblasti, částečně i mimo ni.
  • Omezení tranzitní dopravy přes centrum města, která nyní probíhá po velmi zatížených komunikacích jako je Severojižní magistrála, ulice Žitná, Ječná, Resslova, které by bylo možné poté výrazně zklidnit.
  • Převedení dopravních zátěží z uliční na nadřazenou síť.
  • Přesun části přepravních výkonů z individuální dopravy na veřejnou hromadnou dopravu.
  • Příjmy z výběru mýta lze investovat do rozvoje VHD.
  • Možnost revitalizace dnes intenzivně využívaných městských tříd (SJM, atd.) jako bulvárů s omezenou průjezdností, s možností parkování a doplnění městskou zelení.

Na následujícím obrázku je znázorněn rozdíl v dopravní zátěži komunikační sítě mezi optimalizovaným výhledovým stavem a výhledovým stavem (pokles intenzit je vyznačen modrou barvou). Z obrázku je patrný příznivý plošný vliv regulačních opatření (včetně mýta) na výkony na komunikační síti.

Na druhou stranu je třeba dodat, že zavedení optimalizačních, převážně restriktivních, opatření je podmíněno zlepšením nabídky alternativních dopravních systémů (veřejné hromadné dopravy) tak, aby nebyla zhoršena celková mobilita obyvatel ve městě.