Vývoj procentuálního podílu obyvatel v oblastech s překročením imisních limitů vztažený k nulovému stavu (© 2010 – autoři projektu)