Hluk

  1. Úvod
  2. chevron_right
  3. Přínosy a důsledky
  4. chevron_right
  5. Hluk

V současné době jsou požadované hygienické limity hluku pro chráněné venkovní prostory staveb zejména v noční době překročeny v okolí téměř celé sítě nadřazených komunikací. Z hlediska hlukové zátěže obyvatel je nepříznivé, že velká většina výše uvedených komunikací (mimo zprovozněných částí Městského okruhu) vede obytnou městskou zástavbou a nelze z důvodů minimálních prostorových dispozic realizovat v okolí těchto komunikací protihluková opatření. Porovnání výhledové situace po roce 2015 bez souboru staveb (nulový stav) a výhledového stavu se souborem staveb je dokumentováno v rozdílové mapě (viz následující obrázek).

Z uvedeného srovnání optimalizovaného výhledového stavu a nulového stavu vyplývá významné velkoplošné snížení hlukové zátěže z automobilové dopravy způsobené omezením dopravy, ke kterému dojde v celém hodnoceném území centrální části Prahy, v rozsahu zhruba o 3 až 9 dB.

Výjimkou jsou pouze lokální zvýšení hlukové zátěže v okolí portálů tunelů, nájezdových ramp a MÚK. V mapě zakreslená území zvýšení hlukové zátěže většího plošného rozsahu jsou spojena s výhledovou výstavbou plánovaných komunikací, jako jsou například Vysočanská radiála II., Jarovská spojka aj.

Porovnání optimalizovaného výhledového stavu se základním stavem (obrázek) z hlediska imisí hluku přináší zhruba tentýž rozsah oblastí snížení hluku jako předchozí případ – tj. „optimalizovaný výhledový stav (OVS) – nulový stav (NS)“, projeví se však místně výraznějším snížením intenzity dopravy a tím i výraznějším snížením hlučnosti v některých lokalitách.

Pozitivní přínos navrhovaného souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky z hlediska hlukového zatížení je prokazatelný porovnáním počtu obyvatel zasažených hlukem v různých hladinách jeho intenzity.

Poznámka: Hodnoty šedě podbarvené představují údaje odpovídající počtu obyvatel ovlivněných hlukovou zátěží nad povolený hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb, tj. 50 dB pro noční dobu.

Celkový počet dotčených obyvatel v řešeném území z hlediska hluku je cca 413 200 osob.

Z toho:

  • počet obyvatel s nadlimitním zatížením hlukem v NS: 98 400 osob (tj. 24 %)
  • počet obyvatel s nadlimitním zatížením hlukem v OVS: 81 700 osob (tj. 20 %)
  • počet obyvatel s přesunem pod úroveň hygienického limitu po výstavbě navrhovaného souboru staveb OVS oproti NS: 16 700 osob (tj. 4 %)
  • největší posun počtu exponovaných obyvatel je v hlukové úrovni intervalu 0-35 dB a činí cca 31 tisíc osob (tj. 7,5 %).

Poznámka: Hodnoty počtu obyvatel jsou s dostatečnou přesností s ohledem na uvažování výhledu po roce 2015 uváděny v zaokrouhlené podobě na stovky osob.

U doporučené varianty souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky v podobě optimalizovaného výhledového stavu (OVS) je v porovnání s nulovou variantou zřejmý výrazný posuv velkého počtu obyvatel směrem k nižším hladinám hlukového zatížení obyvatel. Znamená to, že posuzované záměry staveb Městského okrhu a Libeňské spojky v podobě doporučeného optimalizovaného návrhu jsou z hlediska ochrany před hlukem přínosem pro převládající část území centrální Prahy.