Sí hlavních komunikací s vyznaèením východní èásti MO a Libeòsk

Sí hlavních komunikací s vyznaèením východní èásti MO a Libeòské spojky (© 2010 autoøi projektu)