Popis stavby 8313

Stavba číslo 8313 Libeňská spojka se nachází v severovýchodní části Prahy, na území Městské části Praha 8 – Libeň. Stavba je součástí nadřazené komunikační sítě hlavního města.

Libeňská spojka propojuje Městský okruh plánovanou stavbu č. 0081 (na jihu) se stávající komunikací Prosecké radiály (na severu).

Délka celé trasy je 1,35 km. Na základě řady předchozích studijních prací a jejich projednání je vedení trasy LS již invariantní.

Stavba Libeňské spojky zajišťuje přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála-ul. V Holešovičkách-Liberecká, Zenklova ul., Davídkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže-Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu a další komunikační síť místního významu (Prosecká ul., Zenklova ul, atd.). Převládajícími toky dopravy je propojení směru z dálnice D8 přes Proseckou radiálu a směr ze Zenklovy ulice od Kobylis na MO (Balabenku) a pokračování dále na Malešice a naopak. Příprava této stavby byla zahájena již v 80. letech minulého stolení rozsáhlou a nedokončenou asanací území. Navrhované řešení je však oproti původnímu návrhu ze ZÁKOSu značně odlišné a významně ohleduplnější k prostředí, kterým stavba prochází.


Portály stavby č. 8313 Libeňské spojky (© 2010 autoři projektu)

Velká pozornost při zpracování přípravné dokumentace stavby byla věnována omezení vlivů stavby na životní prostředí. Proto byla prověřena a vyhodnocena řada variant úprav vedení trasy. Při návrhu variantních řešení stavby se vycházelo z platného Územního plánu hlavního města Prahy a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy, dále pak z možností dané lokality pro maximální omezení vlivu nové stavby. Na základě výsledků projednání připomínek, výsledků doprovodných studií a požadavků orgánů státní správy bylo pro posouzení stavby na životní prostředí (EIA) vybráno jedno invariantní řešení dále posuzované.

Na základě požadavku ze zjišťovacího řízení a doporučení z dopisu ze dne 7. 10. 2008 zn. 08.0421-04 na OOP MHMP od zpracovatele posudku na dokumentaci EIA „Stavba č. 8313 Libeňská spojka“ byly také prověřeny navrhované alternativní varianty občanských sdružení. Jsou to varianty 3, 4 požadované občanským sdružením „Ateliér pro životní prostředí“ a varianta 5 navrhovaná občanským sdružením „Za naši budoucnost“. Tyto varianty nebyly vybrány k dalšímu zpracování. Podkladem k tomuto rozhodnutí jsou práce nezávislých expertů z roku 2009, jejichž závěry jsou uvedené v dokumentacích:

  • Expertní posouzení technické realizovatelnosti variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky podle návrhu občanských sdružení (viz příloha č. H.9 dokumentace EIA)
    — Posudek na podzemní stavby – Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
    — Posudek dopravní problematiky – Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
  • Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka (viz příloha č. H.9 dokumentace EIA)
    — Prof. Ing. Pavel Přibyl, Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D., Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (podkladem pro analýzu bylo hodnocení variant 26 expertů z různých oborů)


Příčný profil ulice Zenklovy po realizaci stavby č. 8313 Libeňská spojka (© 2010 autoři projektu)

Základní návrhové parametry hlavní trasy
Minimální směrový oblouk Rmin = 157,6 m
Maximální podélný sklon je 6 %
Maximální podélný sklon v tunelu je 5,5 %
Návrhová rychlost Vn v běžné trase 50 km/h
Návrhová rychlost Vn v tunelu 50 km/h (možná úprava na 60 km/h)
Minimální poloměr výškového oblouku je 800 m

Kategorie a příčné uspořádání komunikace
Vzhledem k navrženému technickému řešení, jež v převážné délce pro vedení trasy Libeňské spojky využívá tunelů, odpovídá kategorie a příčné uspořádání celé trasy, včetně otevřených portálových úseků, návrhové kategorii T 7,5 (dle ČSN 73 7507) s volnou šířkou komunikace 11,0 m (0,25 + 3 x 3,5 + 0,25). Podle ČSN 73 6110 má parametry místní sběrné komunikace funkční skupiny B.

Šířkové uspořádání tubusu tunelu:
vnitřní vodící proužek 0,25 m
jízdní pruhy 2 x 3,50 m 7,0 m
připojovací nebo odpojovací pruh 3,50 m
vnější vodící proužek 0,25 m

Stavba je umístěna v území čistého intravilánu. Vozovky jsou tudíž lemovány zvýšenými obrubníky a odvodněny pomocí uličních vpustí do kanalizace.

Popis invariantního řešení LS (úsek MÚK U Kříže-MÚK Vychovatelna)

Trasa stavby začíná v prostoru dopravního uzlu Balabenka-U Kříže v MÚK U Kříže v prostoru Čuprovy ulice. Odtud vede trasa LS severně, kříží Proseckou ulici, vchází do prostoru zbourané zástavby a za objektem hostince U Karla IV pokračuje dále ve stopě Zenklovy ulice. Vedení LS v tomto prostoru využívá terénního reliéfu a je vedeno v patrovém uspořádání obou jízdních směrů se snahou naprostého omezení dopadů. Směr od MO (nahoru) ulici Proseckou podchází tunelem, směr na MO (dolů) přechází ulici Proseckou mostem. Následně se oba směry spojují do jedné tunelové konstrukce patrového uspořádání se samostatným tubusem pro každý směr a se šířkovým profilem pro dva jízdní pruhy a třetím pruhem pro odpojení a připojení.

V místě křižovatky ulic Zenklovy a Vosmíkových LS vstupuje do parku a směřuje dále do dvorního prostoru bloku domů mezi jmenovanými ulicemi. Podchází čelní dům č.p. 1638 a pokračuje na náměstí Na Stráži. V tomto úseku dochází k postupnému přechodu od patrového uspořádání k uspořádání obou tubusů vedle sebe se společnou střední stěnou. K tomuto řešení bylo přistoupeno za účelem snížení podélných sklonů ve vzestupném tubusu a umožnění plynulého přechodu na povrchové úseky jak na Proseckou radiálu, tak Zenklovu a Davídkovu ulici.

Dále LS směřuje přes náměstí Na Stráži zpět do stopy ulice Zenklovy pod mostní konstrukci křižovatky Vychovatelna na Prosecké radiále, kde je ukončena. Směr napojení z LS na Proseckou radiálu se odpojuje a směřuje do stopy prodloužené připojovací větve směr D8. Systém uspořádání tubusů je horizontálně vedle sebe se společnou střední stěnou.

Libeňský tunel
Hloubený tunel Libeň má délku 845 m ve stoupajícím tubusu (Městský okruh – Prosecká radiála) a 865 m pro klesající tubus (Prosecká radiála – Městský okruh). Výhodné využití tvaru terénu a vedení obou jízdních směrů v části trasy v patrovém uspořádání výrazně omezilo zásah stavby do území a v podstatě eliminovalo vynucené demolice podél Zenklovy ulice předpokládané v ÚPn.

Tunel je navržen se samostatnými tubusy pro každý jízdní směr o dvou průběžných jízdních pruzích. Dva jízdní pruhy jsou doplněny jedním pruhem, připojovacím, resp. odpojovacím do koncových křižovatek LS.

V tunelu je navržen podélný větrací systém s lokálním odvodem kouře v požárním stavu. Po délce celého tunelu jsou celkem tři požární výdechy, na severním konci sloučené s výdechem větrání provozního. Provozní větrání v tunelu bude spuštěno pouze v případě váznoucího provozu (kongesce), kdy bude využito přívodu vzduchu proudovými ventilátory. V běžném dopravním stavu bude větrání obou tunelů zajištěno pístovým efektem projíždějících vozidel. K výfuku exhalací je určen výdechový objekt na náměstí na Stráži, jehož strojovna bude zajišťovat, aby portálem bylo vyneseno maximálně 20% exhalací ze stoupajícího tubusu. Zplodiny z klesajícího tunelu budou vyfukovány přímo z portálu, aniž by docházelo k překračování hygienických limitů v okolí.

Součástí tunelové trasy je rovněž bezpečnostní vybavení. Jedná se především o výklenky SOS s požárním hydrantem, které jsou umístěny v obou tubusech do maximální vzdálenosti 150 m a nouzové úniky na povrch nebo do druhého tubusu umístěné do maximální vzdálenosti 250 m.


Provoz v Libeňském tunelu (© 2010 autoři projektu)


Comments are closed.