Varianta V2

S vedením trasy MO stávajícím podjezdem ČD na Balabence a bez MÚK K Žižkovu

Varianta V2 se od V1 liší řešením v severní části trasy. Jedná se o úsek MÚK Českobrodská – MÚK Balabenka mezi lokalitou Pod Balkánem, ulicí K Žižkovu a místem napojení na navazující stavbu na Balabence.

Hlavní rozdíly řešení obou variant jsou následující:

  • Tunel Jarov podchází pod ulicí Spojovací ve společné hloubené trase. Délka tunelu je zkrácena, severní portál je umístěn před stávajícím podjezdem pod tratí Českých drah. V této variantě tak odpadá technicky náročná hloubená část tunelu pod kolejištěm ČD a levá ražená část tunelu pod pozemními objekty za Vysočanským náměstím.
  • Komunikace MO dále prochází stávajícím podjezdem do prostoru Balabenky. S ohledem na omezenou šířku podjezdu bude pěší trasa vedena samostatným podchodem pod kolejištěm, umístěným za opěrou mostu.
  • Mimoúrovňová křižovatka K Žižkovu není ve variantě V2 navržena. Pro napojení Městského okruhu na ulici Spojovací bude sloužit mimoúrovňová křižovatka Novovysočanská se dvěma křižovatkovými rampami, umístěnými pod Vysočanské náměstí.

Jedná se o neúplnou křižovatku, která umožňuje napojení na Městský okruh ve směru Balabenka a výjezd z hlavní trasy do Spojovací ulice.


Severní portály tunelu Jarov ve variantě V2 a T2 (© 2010 autoři projektu)


Comments are closed.