Popis stavby 0081

Stavba Městského okruhu číslo 0081 úsek Pelc-Tyrolka – Balabenka se nachází v severovýchodní části Prahy, na území Městských částí Prahy 8 a 9, jde o součást sítě hlavních komunikací.

Na jihu navazuje na plánovanou stavbu Městského okruhu číslo 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála. Na severu je úsek ukončen v MÚK Pelc-Tyrolka, kde navazuje na realizovanou stavbu MO číslo 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka.

Délka celé trasy je cca 3,2 km (dle varianty).


Situace stavby 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka v ortofotomapě (© 2010 autoři projektu)

Stavba Městského okruhu po svém zprovoznění nahradí stávající kapacitně nevyhovující místní komunikace. Některé dílčí části Městského okruhu zde již byly vybudovány v rámci etapové výstavby „Základního komunikačního systému“ v 80. letech minulého století a po úpravách budou zakomponovány do navrhovaných staveb.

Velká pozornost při zpracování přípravné dokumentace stavby byla věnována omezení vlivů stavby na životní prostředí. Proto byla prověřena a vyhodnocena řada variant vedení trasy. Při návrhu variantních řešení stavby se vycházelo z platného Územního plánu hlavního města Prahy a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy.

Na základě požadavku ze zjišťovacího řízení a doporučení z dopisu ze dne 7. 10. 2008 zn.08.0421-04 na OOP MHMP od zpracovatele posudku na dokumentaci EIA „Stavba č. 8313 Libeňská spojka“ byly také prověřeny navrhované alternativní varianty občanských sdružení. Jsou to varianty 3, 4 požadované občanským sdružením „Ateliér pro životní prostředí“ a varianta 5 navrhovaná občanským sdružením „Za naši budoucnost“. Tyto varianty nebyly vybrány k dalšímu zpracování. Podkladem k tomuto rozhodnutí jsou práce nezávislých expertů z roku 2009, jejichž závěry jsou uvedené v dokumentacích:

  • Expertní posouzení technické realizovatelnosti variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky podle návrhu občanských sdružení (viz příloha č. H.9 dokumentace EIA)
    — Posudek na podzemní stavby – Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
    — Posudek dopravní problematiky – Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
  • Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka (viz příloha č. H.9 dokumentace EIA)
    —Prof. Ing. Pavel Přibyl, Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D., Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (podkladem pro analýzu bylo hodnocení variant 26 expertů z různých oborů)

Na základě vyhodnocení připomínek při schvalování studie stavby byly pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) vybrány dvě varianty dále posuzované:

Základní návrhové parametry hlavní trasy:
Minimální směrový oblouk Rmin = 170 m
Maximální podélný sklon je 6,84 % (úsek délky jen 10 m, na kterém trasa prochází pod mostem ČD)
Maximální podélný sklon v tunelu je 2,0 %
Návrhová rychlost Vn v běžné trase 80 km/h
Návrhová rychlost Vn v tunelu 70 km/h
Návrhová rychlost Vn je v místě minimálních poloměrů (Rmin = 170 m) snížená na 60 km/h
Minimální poloměr výškového oblouku je 1 500 m

Kategorie a příčné uspořádání komunikace:
Komunikace odpovídá návrhové kategorii MS4d 20/80 (70) se šířkou zpevnění 2 x 8,00 m. Podle ČSN 73 6110 má parametry místní sběrné komunikace funkční skupiny B.
Šířkové uspořádání:
střední dělící pás min 3,0 m (dle situace)
vnitřní vodící proužky 2 x 0,5 m 1,0 m
jízdní pruhy 4 x 3,50 m 14,0 m
vnější vodící proužky 2 x 0,5 m 1,0 m
vnější bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m 1,0 m nebo
nezpevněné krajnice 2 x 0,75 m 1,5 m

Celková základní volná šířka mezi obrubníky se započtením bezpečnostního odstupu je tedy 20,0 m. Stavba je umístěna v území čistého intravilánu. Vozovky jsou tudíž lemovány zvýšenými obrubníky a odvodněny pomocí uličních vpustí do kanalizace. S ohledem na návrhovou rychlost na MO jsou navržena nadobrubníková svodidla v poloze vymezující volnou šířku komunikace. Koruna komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.

Odbočení a připojení jsou navrženy s přídatnými pruhy v šířce 3,50 m dle ČSN 73 6102.

Uspořádání komunikace v tunelu:
Šířková kategorie tunelu je T-7,5. Konstrukčně tvoří tunel vždy jedna jednosměrná tunelová trouba, která převádí dopravu ve dvou dopravních pruzích.


Comments are closed.