Důsledky nerealizace předmětných staveb

Dopravní důsledky

Význam a nutnost realizace souboru staveb MO č. 0081, č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313 byly podrobně rozebrány v kapitole V. Realizací těchto staveb dojde k přiblížení stavu NKS k finálnímu stavu. Pokud nebudou tyto stavby realizovány, NKS nebude moci plnit svoje funkce. Stávající komunikace (Spojovací, Zenklova, Čuprova atd.), které již nyní plní dopravní funkce komunikací Městského okruhu, budou i nadále charakterizovány vysokým počtem kapacitních problémů a dopravních kongescí. Tyto problémy budou do budoucna narůstat v závislosti na rostoucí poptávce po přepravě a budou s sebou přinášet další eskalaci současných problémů jako např. vyšší míru znečištění ovzduší, vyšší míru nehodovosti. Nelze předpokládat, že se bez dostatečné nabídky uspokojení cest v podobě nových tras VHD nebo komunikací Městského okruhu situace v širším okolí zamýšlených staveb zlepší.

Pokud nebudou realizovány předmětné stavby, nebudou vytvořeny dostatečné podmínky k zahájení plošné regulace dopravy v centrální oblasti Prahy. To znamená nelze účinně snižovat počty vozidel v centrální – nejzatíženější části města. Nelze tedy omezovat účinně negativní účinky provozu, nežli naprostou restrikcí provozu se všemi ekonomickými a sociálními důsledky.

Svedení automobilové dopravy na nadřazený systém komunikační sítě, zejména do Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka se kladně projevilo u povrchové uliční sítě, zejména v oblasti Strahova a Smíchova, nejen snížením objemu dopravy, ale i z hlediska zlepšení životního prostředí. Pro plnění významných vnitroměstských dopravních vztahů se pak jeví důležitým úkolem pokračování výstavby Městského okruhu v jeho severozápadní části v úseku Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka vzhledem k tomu, že v současné době neexistují v tomto sektoru města (Dejvice, Letná, Holešovice) jiné adekvátní komunikace.

Vliv na životní prostředí

Plánovaným záměrem NKS je soustředit dopravu a vést ji mimo hustě zastavěná území za předpokladu minimalizace střetů s touto zástavbou a negativního ovlivnění životního prostředí zejména zde žijících obyvatel. Úspěch plnění záměru závisí na rozmístění a hustotě stávající městské zástavby a na morfologických podmínkách území vymezujících umístění jednotlivých dopravních staveb. Limitujícím faktorem pro maximální oddálení staveb NKS mimo zástavbu je prokazatelné plnění jejich plánované dopravní funkce, které je možné předběžně odhadnout na základě modelování celého dopravního systému. Jakýkoliv odstředivý posun umístění dopravních okruhů ve směru od centra vyvolá druhotné prodloužení radiálních úseků NKS s odpovídajícím negativním dopadem na území dotčeného umístěním touto stavbou.

Výstavba NKS se z hlediska fungujícího systému dopravy moderní metropole zdá nezbytnou. Rovněž její pozitivní význam pro životní prostředí městské aglomerace lze považovat za převažující. Je nutné zdůraznit, že výsledný návrh stavebního řešení NKS se neobejde bez nezbytných organizačních úprav dopravy s restriktivními opatřeními a odkloněním dopravy z centra města tak, aby nedocházelo např. k indukci dopravy.

Umístění staveb NKS povede v některých případech ke změně užívání ploch nebo objektů ve stávající zástavbě, které nelze ochránit na požadované hygienické limity a jsou bez možnosti ochrany hygieny jejich užívání. Nově plánovaná zástavba v území je již navrhována v souladu s ÚPn s patřičným odstupem od NKS.

Problematiku dopravy a odstranění jejích negativních vlivů na životní prostředí je nezbytné řešit komplexně i s ostatními druhy pozemní dopravy, které jsou někdy opomíjenými zdroji zatížení území, eventuálně i ostatními zdroji hluku. To znamená vedle individuální automobilové dopravy řešit i problematiku:

  • hluku z tramvajové dopravy a exhalace a hluk z autobusové dopravy MHD,
  • hluku z železniční dopravy.

Prováděná detailní modelová šetření v oblasti hluku a znečištění ovzduší vycházející z prognóz vývoje intenzit dopravy v území některých staveb NKS prověřovaných dle zákona č. 100/2001 Sb. dávají odpovědi na otázky týkající se budoucího vývoje a míry zatížení šetřeného území. Tzv. nulový stav nebo nulová varianta (bez NKS) většinou není optimálním návrhem pro řešení budoucího uspořádání dopravního systému.

Ekonomické důsledky

Porovnání ekonomických efektů realizace staveb Městského okruhu Pelc-Tyrolka – Štěrboholská radiála, Libeňské spojky a Vysočanské radiály ve vybraných stavech NKS bylo provedeno podrobně v kapitole VIII.
Z porovnání vyplývá, že nedojde-li k realizaci variant staveb MO, LS a VR, nedojde ke snížení:

  • exhalací (hluk + emise) plynulejší jízdou vozidel,
  • nehodovosti a nákladů z ní plynoucích,
  • nákladů na hodnotu času při přepravě zboží,
  • provozních nákladů vozidel plynulejší jízdou,
  • spotřeby času uživatelů.

Konkrétní vyčíslení zbytečně vynakládaných finančních prostředků v důsledku nerealizace předmětných staveb bez hodnocení vlivu optimalizačních opatření je provedeno v následující tabulce.

Z této sumarizace vyplývá, že pokud nedojde k realizaci staveb MO č. 0081, 0094, LS č. 8313 a VS č. 8562, bude docházet ke zbytečnému celospolečenskému vynakládání finančních prostředků za rok ve výši 3 826,55 mil. Kč.


Comments are closed.