Dopady realizace předmětných staveb na komunikace v okolí tzv. Severojižní magistrály

Jedním z důležitých aspektů dokončení NKS a to zejména Městského okruhu a Libeňské spojky je možnost zásadního přeřešení tzv. Severojižní magistrály, jakožto pozůstatku nepříliš ohleduplného dopravního plánování z 60. a 70. let 20. století a z dnešního úhlu pohledu naprosto nepřijatelného zásahu do struktury města. Pod pojmem Severojižní magistrála je v podstatě v základním měřítku myšlen úsek komunikací ulice Wilsonovy od Štvanice, dále ulice Mezibranské a navazující ulice Legerova a Sokolská. V širším kontextu lze přidat ještě ulici Argentinskou na severu až po most Barikádníků a ulici 5. května od mostu Nuselského na jihu. Základní předpokládané změny této komunikace představují její opětovné začlenění do „normálních“ ulic města, bez dosavadního dopravního významu. Popis předpokládaných úprav je obsažen níže.

Popis vedení trasy

Západní větev tzv. Severojižní magistrály (Mezibranská a Wilsonova ulice) je celá přeložena do stopy za Národní muzeum. Realizace průjezdu sever-jih je v této variantě umožněna zobousměrněním Legerovy ulice v úseku Wilsonova – Čelakovského (se dvěma průběžnými jízdními pruhy v každém směru). Wilsonova ul. v úseku Legerova – Václavské nám. slouží pouze k obsluze Václavského náměstí a přilehlého okolí a dále pro průjezd do ulice Vinohradská a zpět. V souvislosti s tímto převedením dopravy se uvažuje i se snížením počtu průběžných jízdních pruhů v Legerově a Sokolské ulici na dva v každém směru (+ řadicí pruhy v křižovatkách). Spolu s uvažovanou přestavbou za Národním muzeem je předpokládaný návrat tramvají povrchově, z Vinohradské směrem na Václavské náměstí. Trasa ulice Wilsonovy podchází křižovatku za muzeem krátkým podjezdem. Po navržených stavebních úpravách dojde k výrazné změně dopravního režimu v centru města s následujícími dopady na intenzity dopravy.

Téměř ve všech výhledových stavech, tzn. vyjma základního stavu, byla v modelovém výpočtu v prostoru tzv. Severojižní magistrály zohledněná uvažovaná regulace automobilové dopravy, která spočívá zejména ve snížení počtu jízdních pruhů ve Wilsonově a Legerově ulici.


Schéma předpokládané organizace dopravy v prostoru Národního muzea (© 2010 – autoři projektu).

Pokles intenzity dopravy

Po zprovoznění stavby MO, Libeňské spojky a Vysočanské radiály, po zavedení optimalizačních opatření na území hlavního města a po úpravě Severojižní magistrály výše popsaným způsobem dojde k poklesu intenzity dopravy oproti nulovému stavu (bez realizace staveb MO, LS a VR) např. na těchto komunikacích:

• Ulice Jana Želivského, pokles až 28 800 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice V Holešovičkách, pokles 27 400 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Vinohradská, pokles až 26 100 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Vršovická, pokles až 22 400 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice 5. května, pokles 19 200 vozidel obousměrně za 24 hod,
Nuselský most, pokles 18 200 vozidel obousměrně za 24 hod,
Hlávkův most, pokles 17 900 vozidel obousměrně za 24 hod,
Trojský most, pokles 17 400 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Wilsonova v prostoru Hlavního nádraží, pokles 15 400 vozidel obousměrně za 24 hod,
Rohanské nábřeží, pokles až 14 200 vozidel obousměrně za 24 hod,
Most Barikádníků, pokles 13 100 vozidel obousměrně za 24 hod,
Ulice Olšanská, pokles 11 000 vozidel obousměrně za 24 hod,
Jiráskův most, pokles 10 000 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Francouzská, pokles 9 600 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Italská, pokles 7 100 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Husitská, pokles 6 200 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Argentinská, pokles 4 900 vozidel obousměrně za 24 hod,
• Ulice Seifertova, pokles 4 800 vozidel obousměrně za 24 hod.

Úpravou Severojižní magistrály po dokončení MO a po zavedení optimalizačních opatření dojde k výraznému poklesu intenzit automobilové dopravy na celé Severojižní magistrále a tím k vytěsnění tranzitní dopravy na komunikace MO.


Comments are closed.